Misyonumuz

Misyonumuz -

İZZETPAŞA CAMİSİNİN YENİDEN YAPILIŞI

İlk yapılışından 1966 yılına kadar 101 yıl hizmet veren daha sonra ihtiyaca cevap veremeyen, kuzey cephe üst kat tavanı çöken, tehlikeli bir durum arz eden caminin yeniden yapılması gündeme gelmiş. Bu tarihlerde caminin doğu cephesi bitişiğindeki Elazığ Belediyesine ait Yıldız parkının bulunduğu alanın, şehrin bürokratlarına hizmet verecek modern bir lokalin Belediye tarafından yaptırılması haberi konuşulmakta. Ancak 1962 yılında Avukat Fikret Memişoğlunun Elazığ'da yayın hayatına başlattığı Yeni Fırat dergisinde; şehir halkı ve eşrafı lokal yapılmasına tepki göstererek mabedin yanında böyle bir lokalin uygun olamayacağı, bu park alanının cami arsasına katılarak şehrimize hitap edebilecek büyük, betonarme, kubbeli tezyinatlı mükemmel teknolojiye uygun sultani yeni bir camiye ihtiyaç olduğunu muhtelif zamanlarda yayınlamış ve 17 mahalle muhtarının yardımları bu konuda halktan imza toplamış. (Yeni Fırat dergisi 2. fasikül s. 14-21. fasikül s. 32-26. fasikül s. 31)
Daha sonraki yıllarda bu camide imamlık görevini yürüten Hafız Hasan Gül hoca caminin çöken kuzey cephesi üst bölümünü emekli öğretmen Abdulkadir Ural'a iletmiş. Aynı yerde yeni bir cami yapılması fikri ağırlık kazanınca "İzzetpaşa, Camiini Yaptırma ve Onarma Derneği'' ismiyle bir dernek kurulması kararı perçinlenmiş. 29.01.1966 tarih,1 sayılı kararla Mustafa Eren, Abdulkadir Ural, Sıtkı Arpacı, Şevket Cumaoğlu, Şerif Kömürlü, Ali Tuncay, Kerim Sunguroğlu, Adnan Orakcıoğlu, Mustafa Yalnızgil, Mustafa Ergücü, Nihat Sanaç, Turgut Okay, Selahattin Şirolu, Abit Altıparmak, Osman Akgün, Ömer Akgün, Kemal Zırhlıoğlu, Emin Oto, Abdullah Uğur, Mustafa İnci, Nurettin Yüksel, Nuri Demirel, Şerif Bitirim, Mehmet Özgür, Sami Güney, Sabri Alkaya, Necip Terzi, Nushet Ağel, Arif Gülten, Sami Aslan, Hüsamettin Yazıcı, İhsan Fanoscu, Şinasi Pekel, Zeki İçmeli, Bedri Demiraslan, Saim Bilginoğlu, Özer Akyüz, Necip Yapraklı, Nusret Çilesiz, Hacı Aydın'dan oluşan 40 kişinin iştiraki ile ilk toplantı yapılarak dernek tüzüğü tadil edilinceye kadar geçici başkan Mustafa Eren, üye Şerif Kömürlü, üye Mustafa İnci görevlendirilmiş.
16.03.1966 tarih 2 sayılı kararda yapılan ilk idare heyeti seçiminde; Başkan Ömer Akgün, Başkan yardımcısı Mustafa Yalnızgil, muhasip Abdulkadir Ural, veznedar Mustafa İnci, katip Ali Okay, üye Mehmet Özgür, üye Abit Altıparmak, üye Sıtkı Arpacı, üye Ali Tuncay ,üye Tevfik Yaraman, üye Kamil Akan seçilmiş. 01. 04. 1966 tarih 3 sayılı kararda Abdulkadir Ural ve arkadaşları tarafından hazırlanan ''İzzetpaşa Camii'ni yeniden Yaptırma ve Onarma derneği'' adlı dernek tüzüğü ilgili makamlara onaylattırılarak dernek resmi olarak yürürlüğe girmiş.
İdare heyeti caminin yıkılmaya müsait ve kuzey cephe tahta bendin'de çökme olduğunu belgelemek için 31.05.1966 tarih ve 6 sayılı yönetim kurulu kararı ile Bayındırlık Müdürlüğüne müracaat ederek rapor tanzim edilmesini istemiş. Bayındırlık Müdürlüğü personellerinden inşaat mühendisi Yıldırım Güneş ile inşaat mühendisi Ahmet Yücel'in tanzim ettiği hasar raporunu aldıktan sonra 31.05.1966 tarih 4 sayılı kararda Vakıflarla anlaşma yapmak için Ankara'ya başkan Ömer Akgün, Abdulkadir Ural, Mehmet Özgür'ü heyet olarak göndererek Vakıflarla ön anlaşma yapılmış. 30.05.1966 tarih 5 sayılı kararla çökme ile ilgili hasar raporu parkın alınması için Belediye Başkanlığına, 02.06.1966 tarih 7 sayılı karar ile Elazığ Müftülüğüne yazı yazılmış. Ayrıca bu rapor konusunda Vilayet makamına resmi olarak bilgi verilmiş. 
Yıldız Parkının belediyeden alınması için 16. 07. 1966 tarih 8 sayılı karar doğrultusunda caminin yıkılması için Eski Eserler Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde yazışmalar yapılması ve belediye Başkanlığı ile 22 no lu paftadaki parkın alınması için görüşmeler yapılmış.
25.11.1966 tarih 10 sayılı karar ile caminin arsasının dernek namına tescilinin yapılması için Vakıflar Genel Müdürlüğü ile görüşme yapılması, proje tanzimi ve yardım toplama amaçlı, Ömer Akgün, Abdulkadir Ural, Mustafa Yalnızgil, Mehmet Özgür, Sıtkı Arpacı Ankara'ya görevlendirilmiş.
17.06.1966 tarih, 11 sayılı karar ile Milletvekillerinden Kevni Nedimoğlu, Salim Hazardağlı ve Nurettin Ardıçoğlu vasıtasıyla Vedat Dalokay'ın Planı ile yeni cami yaptırılması düşünülmüş ise de Dalokay'ın yaptığı plan 20*20 m. ebadında olduğundan küçük görülerek vazgeçilmiş.Bu arada Yönetim Kurulu derneğin tahsilat işlerini yürütmesi için hafız Hasan Gül'ü görevlendirmiş.
10.04.1967 tarih 12 sayılı kararla caminin işlerinin sonuçlanmasını takip etmek ve Milletvekillerinin teklifi üzerine Ömer Akgün başkanlığında Mustafa Yalnızgil, Abdulkadir Ural, Mehmet Özgür'ün tekrar Ankara'ya giderek cami için yardım teminine çalışılmış.
19.07.1967 tarih 19 sayılı kararla cami için yardım toplamak üzere İstanbul'daki hemşehrilerimizden; Kadıköy kaymakamı Tevfik Berkkaya, İşadamı Hamdi başaran, Tüccar Mustafa Yalçın, müteahhit Ahmet Süt, emekli general Hüsnü Göktuğ, müteahhit Rauf İncidelen, tüccar Gafur Sunguroğlu, emekli memur Hurrem Çorbacıoğlu ve eski millet vekillerden Fethi Altay'dan müteşekkil heyet kurulmuş.
Caminin doğu kısmında bulunan 22 nolu paftada 1494 metrekarelik ve o yıllarda Yıldız Parkı ismiyle kullanılan mülkü Elazığ Belediyesine ait arsa, belediye meclisinin 82 sayılı kararıyla derneğe tahsis edilerek ''İzzetpaşa Camii Yaptırma ve Onarma Derneği'' elinde mevcut olan çok az bir parayla 1967 yılı mayıs ayında eski camiyi sökmeye başlamış.Yük. Mimar Yurdaer Zırhlıoğlu ile Yük. Mimar Bülent Yüngül'ün müştereken hazırladıkları ve İstanbul Teknik üniversitesindeki Elazığlı hemşehrilerimizin yardımlarıyla Projede birtakım değişiklikler yapılarak son şekli verilmiş ve 1967 yılının Ekim ayının ilk haftasında temeli atılarak İzzetpaşa Camisinin inşaatı başlatılmış. Yeni ve modern, Türkiye'de ilk minaresi asansörlü cami ünvanını alan İzzetpaşa Camii 1972 yılında tamamlanarak ibadete açılmıştır.


İZZETPAŞA VAKFININ KURULUŞU

1966 yılında kurulan ''İzzetpaşa Camii Yaptırma ve Onarma Derneği'' bu müştemilatın iyi bir şekilde muhafaza edilmesi,tamiratı, yönetimi ve yeni eserlerin kazandırılmasını sağlamak amacıyla 1975 yılında kendisini feshederek, o zamanki başkanı Dr. Mehmet Tokmak başkanlığında bir vakıf kurma teşebbüsüne girişilmiştir. Elazığ İzzetpaşa Vakfı ismiyle 16.04 1975 tarih 15210 sayılı resmi gazete de; İzzetpaşa Vakfı Elazığ adresinde;Vakfedenler: Abdülkadir Ural, Dr. Mehmet Adil Tokmak, Dr. Feyzi Selmanoğlu, Nüzhet Ağel, Mustafa Yalnızgil, Kemal Zırhlıoğlu ve Ahmet Metin Yaramanoğlu' ndan müteşekkildir.
Tescil kararını veren mahkemenin adı ve karar tarih No. su: Elazığ 2. Asliye Hukuk Hakimliğinin 27/3/1975 günlü ve E. 1975/148, K. 226 sayılı kararı.

Vakfın gayesi: Dini yönden sosyal ve kültürel hizmetlerde bulunmak.Vakfedilen mal ve haklar: 50.000, liradır.
İdare Uzuvları: Genel Kurul, Danışma Kurulu, Yönetim Kumlu, Genel Sekreterlik, Denetçiler ve diğer iller temsilcileri şeklinde bugünkü vakfı kurmuşlardır.İlk danışma kurulu üyeleri Ömer Bilginoğlu,Kerim Sunguroğlu,İbrahim Demirel,Adnan Orakcıoğlu,Sabit Kosa, Namık Çitci, Mustafa Ergücü'den oluşmuş.İlk Yönetim Kurulu üyeleri;Mehmet Tokmak,Feyzi Selmanoğlu,Nüshet Ağel,Abdullah Yüksel,Mustafa Yalnızgil,Nuri Demirel ve Turgut Okay'dır.İlk Denetciler ise Cavit Kılıççöte,Necdet Altınterim ve Yusuf Serdaroğlu'dur.
Bir yıl süreyle vakfın başkanlığını müteşebbis heyet başkanı olarak yürüten Dr. Mehmet Tokmak, (vefat 30.Kasım.1984) Daha sonra 1976 yılında yapılan kongrede başkanlık görevini merhum Mustafa Ergücü'ne devretmiş, (1932-1991)16.Ekim.1991 tarihine kadar Mustafa Ergücü,1992 yılından 16.10.2016 tarihine kadar Nihat Eriş görev yapmış,16.10.2016 tarihten itibaren bu görevi Prof.Dr. Necip İlhan yürütmektedir.

1975 yıllarında başlatılan,Vakıf senedinde belirlenmiş amaç ve ilkeler doğrultusunda çalışmalar, aynı şevk ve azimle devam etmektedir.Görevi devir alan yönetim kurulları ve yönetim kurulu başkanları bayrağı aldıkları yerden ileri götürmüş, 600 m2 cami alanını 4895 m2 ye, 45,000 lira kuruluş bütçeli dernek ile 50,000 lira sermayeli Vakıf bütçesini 2,500,000 lira gelir düzeyine çıkarmışlardır. Bu amaçlar doğrultusunda yaklaşık 1050 m2 inşaat alanlı sosyal hizmetler kapsamında inşaatı Vakfımız tarafından yapılıp Valilik emrine verilen ''Sokak Çocukları Eğitim ve Reabilite Merkezi'' yapılmış,hayır amaçlı Vakfımız İzzetpaşa Mahallesi, İzzetpaşa caddesi no:16 da 1513 m2 inşaat alanlı ek binamız, eğitim amaçlı Şahinkaya yol ayrımı kavşağındaki 11,473 m2 arsa üzerinde yapılan 1.etap 7397 m2 ve yapımına başlanacak olan 11,669 m2 = toplam 19,066 m2 inşaat alanlı kız yurdumuzla mal varlığını katlayarak arttırmıştır. Vakıf senedi ve vergi muafiyeti gereği Gelirinin %80 oranını 1982 yılı 37 sayılı kararda belirtilen dini hayır-hasenat, sosyal ve kültürel amaçlı kullanmak zorunda olan İzzetpaşa Vakfı; bütçesi, hizmetleri, taşınır ve taşınmaz varlıklarıyla, Türkiye'nin sayılı vakıfları arasına girmeyi başarmıştır.Vakıf senedimizin 4.maddesinde belirlenen İzzetpaşa camisinin yapımı,bakımı sonra şehir merkezi (özellikle Saray Camii) ve ilçelerdeki camilere, kuran kurslarına, resmi kurum ve kuruluşlara, okullara, sivil toplum kuruluşlarına, derneklere, fakir ailelere, yardımların yapılması,Öğrenci eğitimi,öğrenci burs gibi yardımlarla birlikte sosyal ve kültürel amaçlı çalışmalarla faaliyetler sürdürülmektedir.Eğitim-Kültür çalışmaları kapsamında 1988 yılında ''Harputlu Divan Şairleri'' ,1996 yılında ''Harputlu Rahmi Divanı'', 1999 yılında ''Bizim Külliye'' dergisi, 2004 yılında ''Harputlu Hacı Hayri Bey'' isimli eserler yayınlanmıştır.Üç ay ara ile yayınlanan Bizim Külliye dergisi yayın hayatına devam etmekte olup,71.sayısı yayınlanmıştır.Yine bu amaçlar doğrultusunda muhtelif tarihlerde kendi alanlarında zirvede olan akademisyen,şair,yazarlar şehrimize davet edilerek konferanslar verilmiştir.

Türkiye'de mevcut binlerce vakıf gibi amme hizmeti yapan dini, sosyal ve kültürel amaçlı çalışan,14.10.1977 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyetine tabi olan Elazığ İzzetpaşa Vakfı da bu vakıflardan biri olmuştur. Bu bilinç içinde 1975 yılından bu yana maddi, manevi hizmetleri, sosyal ve kültürel etkinlikleri bakımından Vakfımız; halkımız ve resmi kurumlar nezdinde takdir gören vakıflar arasındadır.

Ocak 2017