Vizyonumuz

Vizyonumuz -

Vakıf gayesine ulaşmak için, yasal sınırlamalar dışında ,miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış,vasiyet,satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya,vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya,devir ve ferağ etmeye,gelirlerini almaya ve harcamaya,vakıf mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal ve gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet ,satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya,vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yasal izin alındığında yurtdışındaki vakıflar gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya,bunlardan yardım almaya,bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya,taşınmaz malları irtifak,intifa,sükna,üst,rehin,ipotek gibi mülkiyetin aynı haklarını kabule ,bu hakları kullanmaya,olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvencelerini almaya geçerli banka kefaletlerini kabule,vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya,kefalet ,rehin,ipotek ve diğer güvenceleri vermeye,vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlama amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler,ortaklıklar kurmaya,kurulu olanlara iştirak,bunları doğrudan işlettirmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye,vakfın amaç ve hizmet konularında birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim ,tasarruf,mal edinme,inşaat vb sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatla kullanmaz.

Yukarıda sıralanan bu ilkeler doğrultusunda Vakfımız İzzetpaşa Camii 1340 m2 , İzzetpaşa pasajı 4895 m2, Ek hizmet binası 1513 m2, Sokak Çocukları Eğitim Merkezi 1050 m2, Kız Öğrenci Yurdu 7397 m2, Altın Yunus Camii 160 m2 gibi inşaatları yaptıktan sonra önümüzdeki yıllarda gelirlerini arttırmak için caba sarf etmektedir. Dini,sosyal ve kültürel amaçlar doğrultusunda harcama yapabilmek için 2017 yılında başlamak üzere İzzetpaşa Camimizin ve İzzetpaşa pasajının restorasyonu, Şahinkaya yol kavşağındaki Kız Öğrenci yurduna ilave olarak 2. Etap 11,669 m2 inşaat alanlı kız yurdu inşaatına başlanılacaktır./ başlandı.(Ekim 2017) Hedef olarak Cami restorasyonu bir yıl, kız yurdu ise üç yıl içerisinde bitirilmesi planlanmıştır.

Ocak 2017