Tüzüğümüz

ELAZIĞ İZZETPAŞA VAKFI TÜZÜĞÜ


A- VAKFIN ADI:

Madde 1- Vakfın adı yapılmış olan "İzzetpaşa Camii noksanlarının ikmali ibadet yeri sosyal, kültürel ve müştemilatını ihtiva eden inşaatını yeniden yaptırmak, islami kültür, sağlık ve sosyal alanlarda halka hizmet edecek tesisler vücuda getirmek ve bunların tamamını yaşatmak vakıf kısa adı: ( Elazığ İzzetpaşa Vakfı) dır.

B- VAKFA TAHSİS OLUNAN MEBLAĞ:

Madde 2- İşbu vakfın senedine imza koyanlar toplam olarak 50.000 Türk lirasını (Elli bin Türk Lirasını) vakfın amacına terk ve tahsis etmişlerdir.
Bu para Vakıflar Bankasının 6164 sayılı hesabına yatırılmıştır.
Vakfın amacına tahsis olunmuş yukarıdaki meblağ Vakıf Genel Kurulunun üye tam sayısının salt çoğunlukla vereceği kararla veya yapılacak vasiyet ya da bağışlardan Vakıf Yönetim Kurulunca uygun görülecek kısım ve miktarının devir ve eklemesi suretiyle arttırılabilir.
Vakfın amacının gerçekleştirilmesi için gerekli harcamalar vakıf sermayesi ile karşılanamaz.

C- VAKIFIN SERMAYE DIŞINDAKİ GELİR KAYNAKLARI:

Madde 3 - Vakfın sermaye dışındaki gelir kaynakları şunlardır:

a) Vakfa yapılacak her türlü yurt içi ve yurt dışı yardımlar, bağışlar ve vasiyetler (Vakıf: İntifa haklarını yaşadıkları veya belli edecekleri sürece uhdelerinde kalmak üzere veya kendilerine belli bir irad bağlamak kaydı ile yapılacak bağışları da kabul edebilir.)
b) Özel veya kamu kuruluşlarının bütçelerine vakfa yardım için konulacak paralar.
c) Yayın gelirleri.
d) Vakfa ait taşınır ya da taşınmaz malların gelirleri.
e) Kanunlar gereğince vakfın iktisap edebileceği diğer gelirler.

D- VAKFIN AMACI:

Madde 4-

a) Halen Elazığ Hürriyet Caddesi üzerinde tapuda kütük 282 281 289 283 290 nolu parselde inşa edilmekte olan İzzetpaşa Camii ve müştemilatının yapımını tamamlamak, bakımını yapmak, onarmak ve yaşatmak;
b) Saray (Hapishane) namı ile maruf Camii sosyal kültürel ve müştemilatını ihtiva eden inşaatını yeniden yapmak, yaptırmak ve yaşatmak.
c) Halkın ibadet yeri, islami kültür, İslami eğitim, sağlık ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile bu hizmetleri karşılayacak tesisler yaptırmak bunların veya evvelce yapılmış bu kabilden tesislerin onarım çalışmalarına yardımcı olmak.
*-e) Yoksul ve yardıma muhtaç, kimsesiz aileleri geçimlerini idame ettirmelerine yardımcı olmak amacıyla yönetim kurulunun tespit edeceği ve isteyeceği, yoksulluklarını belgeleyici evrak çerçevesinde ayni ve nakdi yardımda bulunmak.
*-f) Gelişen ve değişen içtimai şartlar çerçevesinde halkın istifade edeceği ve ihtiyaçlarını ucuz şekilde temin edebilecekleri şekilde iktisadi kurumlar ve tesisler kurmak ve işletmek
*-g) Cemiyetin orta öğretim ve yükseköğrenime olan ihtiyacı göz önüne alınarak gençliğin eğitim seviyesinin yükselmesine ve devletin gücüne yardımcı olmak amacı ile maddi imkanların elvermesi halinde ilkokul, ortaokul, Lise, Fakülte ve Üniversite tesis etmek, ayni ve nakdi yardımda bulunmak.
*-h) Ülkemizde meydana gelen tabii afetlerde mağdur olan aile ve kişilere bu gibi afetlere maruz kalanlara yardımcı olan Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu, yetiştirme yurtları ve benzeri kuruluşlara ayni ve nakdi yardımda bulunmak
*-i) Afet ve harpte mağdur olan şehit ailelerine maddi yardımda bulunmak ve sosyal amaçlı tesisler kurmak.

*- 16.11.1992 tarihli genel kurul, Elazığ 2. Noterliği 18/08/1992 tarih 20540 yevmiye numaralı Elazığ 1.Asliye Hukuk Mahkemesi 1992/262 esas 1992/211 D.iş. karar hükmü gereğince Vakıf senedi 4. maddeye ilave edilmiştir.

**-j) Maddi imkanları zayıf olan gençlere yurt içi ve yurt dışı öğrenim ve doktora bursları vermek bunlar için yurt açmak ve işletmek maddi imkanları iyi olan öğrencilere kar amaçlı yurtlar açmak ve maddi imkanı yetersiz olanların yurt sorunlarına yardımcı olmak.
**-k) Tedavi kurumlan, huzur evleri, yetimhaneler fakir hastaların tedavilerinde ayni ve nakdi yardım yapmak. Devlete ait kurumların veya sağlık kurumlarının araç, gereç ve malzemelerinin temininde yardımcı olmak.
**-l) Fakir çocukları sünnet ettirmek, aş evleri açmak muhtaç ailelere ve öğrencilere yemek vermek.
**-m) Vakfın mal varlığını arttırmak gayesiyle iktisadi işletmeler, çok amaçlı şirketler kurmak, kurulmuş olanlara ortak olmak hisse senetleri satın almak.
**-n) Muhtaç ailelerin cenaze masraflarının karşılamak, ücretli veya ücretsiz yöre halkının ihtiyacını karşılamak üzere cenaze arabası ve ambulans almak.
**-o) Vakfın işlerinin süratli ve zamanında yapılması için vakıf yönetim kurulunca belirlenecek şekilde vakıf işleriyle ilgili kararlar alıp yürütmek üzere Başkan ve üyelerden biriyle, Genel Sekreterden meydana gelecek 3 (üç) kişilik bir icra kurulu kurulabilir. Bu kurulun hangi hallerde ve konularda karar alıp yürüteceği Yönetim Kurulunca tespit edilir.
**-ö) Vakfın önemli organlarından biri genel sekreterliktir. Yönetim kurulunca ihtiyaca göre genel sekreterliğe bağlı: Genel sekreter yardımcıları, işletmeler genel müdürleri, genel müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ücretli personel görevlendirilebilir. Bu personelin ücretleri, vakıf yönetim kurulunca belirlenir.
**-p) Kurban Bayramlarında halkın kurbanlarını rahat bir yerde kesmelerini temin etmek amacıyla gerekli hizmetleri verecek tedbirleri almak.
**-r) İzzetpaşa Camii personeli ve Vakıf personeli için lojman inşa etmek veya kiralamak.
**-s) Sosyal faaliyetler içinde mütalaa edilen kültürel ağırlıklı dini, milli edebi alanda şahsiyetlerle ilgili eserlerle, mahalli alanda hazırlanacak eserlerin nesrini yapmak.
**-ş) Halkımızın bilgilendirilmesi maksadıyla, masraflarını da karşılamak suretiyle davet ederek konferanslar, seminerler, paneller tertip etmek.
**-t) Halkımızın bilgilendirilmesi için ve günün şartlarına göre iletişimi sağlamak maksadıyla televizyon, gazete, dergi gibi yazılı ve görsel yayımcılık hizmeti vermek.
**-u) Elazığ ve çevresinde yıkılmaya yüz tutmuş veya harap olmuş tarihi eserleri onarmak restore etmek veya bu işlere ayni veya nakdi yardımda bulunmak.
**-ü) Elazığ ve çevresinde halkın istifade edebileceği uygun yerlerde çeşme ve sebiller yaptırmak veya mevcutlardan tahrip olanları onarmak ve yenilemek.

**- 01.10.1998 tarihli genel kurul Elazığ 2.noterliği 1998 tarih,23550 yevmiye numaralı ve Elazığ 2.Asliye Hukuk Mahkemesi 1998/641 esas,1998/440 karar hükmü gereğince Vakıf senedi 4. Maddeye ilave edilmiştir.

***-v) Vakıf gayesine ulaşmak için, yasal sınır lamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarım, satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz mallan ve paralan yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, bunlardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz mallan irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin ayni haklarım kabule, bu haklan kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek 1 projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlama amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak' İktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirak, bunları doğrudan, işlettirmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanmaz.

***- 20.05.2006 tarihli genel kurul, Elazığ Asliye 1. Hukuk Mahkemesi 2006/345 esas ve 2006/338 karar hükmü gereğince vakıf senedi 4. maddeye ilave edilmiştir. 

E- VAKFIN ÇALIŞMA TARZI:
Madde 5- Vakfın amacını gerçekleştirebilmesi için en geç iki ay içinde ilgili çalışma tarzı hakkında vakıf genel kurulunun toplantısında mevcut üyelerinin salt çoğunluğuyla vereceği kararla tespit edilen ayrı bir iç yönetmelikle düzenlenir.

F- VAKFIN ORGANLARI:

Madde 6 - Vakfın organları şunlardır:

a) Genel Kurul
b) Danışma Kurulu
c) Yönetim Kurulu
d) Genel Sekreterlik
e) Denetçiler
f) Diğer iller temsilcileridir.

MADDE 7-GENEL KURUL

a) Genel Kurulu işbu vakıf senedinde yazılı kuruculardan oluşur. Kuruculardan birinin ölümü veya herhangi bir suretle vakıftan uzaklaştırıldığı takdirde müracaat eden veya üyelerin gösterdikleri adaylardan birisi genel kurulun salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. (Yukarıdaki bir buçuk satır tarafımızdan çizilmiştir.)
b) Vakıf Genel Kurul Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine ibra için iki yılda bir toplanır. Yönetim Kurulu Denetçiler ve Genel Sekreter seçimi her iki yılda bir Genel Kurulun gizli oyu ile yapılır. Vakıf Genel Kurulu denetçilerin veya genel kurulun tam üye sayısının beşte birinin çağrısıyla da olağanüstü toplanabilir.
c) Vakıf Genel Kurulunun toplantı nisabı tam üye sayısının yarıdan bir fazlasıdır.
d) Gerek olağan ve gerekse olağanüstü ilk toplantıda bu nisab gerçekleşmez ise
e) Ekseriyet temin edilinceye kadar beklenir. Toplantıyı idare etmek üzere iş'arı oyla bir başkan, bir başkan vekili ve iki katip seçilir. Bunlar vasıtası ile genel kurul zaptı düzenlenir. Yönetim kurulu başkanın mühür ve imzasını taşıyan pusulalar kongre başkanlığınca da imzalandıktan sonra katipler tarafından isim okunarak tevzi edilir ve seçim esnasında yine isim okunarak toplanır.
f) Genel kurul kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile verir. Ancak vakıf senedinde ana maddeler değiştirilemez.
* - e) Vakıf Genel Kurulunda ekseriyet temin edilemediği takdirde; bir hafta sonra aynı gün ve saatte, aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda, toplantı nisabı üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz.

*=20.05.2016 tarihli Genel Kurul ve Elazığ Asliye 1.Hukuk Mahkemesi 2006/345 esas, 2006/338 karar hükmü gereğince vakıf senedine ilave edilmiştir.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Her yılda bir toplanarak,
a) Vakıf denetim kurulunun önerilerini gerek yönetim ve gerekse denetleme kurullarının çalışma ve hesap raporlarını inceleyip karara bağlamak.
b) Her iki yılda bir toplanarak vakıf yönetim kurulu, denetleme kurulu, danışma kurulu üyeleri ile vakıf genel sekreterini, diğer illerdeki bu vakfa bağlı tesislerin yöneticilerini seçmek,
c) Genel sekreter ve denetleme kurulu üyelerinin ve iller temsilciliklerin ücretlerini belirtmek.
d) Vakfın amacının gerçekleşmesi için yönetim kurulunun uygulayacağı genel prensipleri tespit etmek.
e) Gerek bu senette ve gerekse kanunlarda kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Madde 8 - DANIŞMA KURULU:

a) Vakıf Danışma Kurulu, genel kurulun seçeceği ve özellikle vakıf amacına yardımcı olacak nitelikteki bilim ve iş adamlarından kurulu en çok on beş kişiden meydana gelir. Elazığ Müftüsü daimi üyedir. Danışma kurulu üyesi seçilebilmek için genel kurul üyesi olmak şart değildir.
b) Danışma kurulu gerektikçe yönetim kurulunun çağrısı veya danışma kurulundan üç üyenin talebi ile de toplanır. Vakfın yaptığı ve gelecek yıllar için yapacağı çalışmalar hakkında tavsiyelerini bir rapor halinde bildirir. Bu raporun birer örneği danışma kurulu tarafından denetçiler kuruluna da verilir. Yönetim kurulu bu raporları gerektiği şekilde değerlendirir ve ayrıca durumu ilk olağan veya olağanüstü toplantısında genel kurulun bilgisine sunar.
c) Yönetim kurulu lüzum görürse sekreter adayı tespitinde danışma kurulunun mütalaasını alır.

Madde 9 - YÖNETİM KURULU:

a) Yönetim kurulu en çok yedi üyeden teşekkül eder. Ancak, genel kurul isterse bu miktarı azaltabilir. Beş kişiden az olamaz.
b) Genel kurul aralarında yedi asil ve yedi yedek üye aldığı oy sırasına göre gizli oyla tespit eder, yönetim kurulu üyeliğinin süresi iki yıldır, kurula tekrar seçilmek caizdir.
c) Yönetim Kurulu üyeliğinden vefat ve sair sebeplerle açılma olduğundan mevcut yedek yelerden en çok oy alan kendiliğinden üye olur. Ancak, bu üye eskisinin üyelik süresini tamamlar.
d) Yönetim kurulu üyeliği fahridir.
e) Yönetim kurulu, seçimi müteakip aralarından bir başkan bir başkan yardımcısı ve bir katip üye seçer.
f) Yönetim kurulunun toplantı nisabı tam üye sayısının salt çoğunluğudur. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Yönetim kurulu başkanı bulunmadığı zamanlarda başkan yardımcısı her hususta başkanı temsil eder.

Madde 10 - YÖNETİM KURULUNUN GÖREV ve YETKİLERİ ŞUNLARDIR:

a) Vakfın amacının gerçekleştirilebilmesi için gerekli işlem ve hizmetleri karara bağlayarak sekreteri bu işler için vazifelendirmek ve genel sekreteri denetlemek.
b) Vakfın yararına gelir ve yardımlar sağlamak, bağış kabul etmek, varsa bağış şartlarını tespit ve bu şartlara muvafakat etmek.
c) Vakfa taşınır veya taşınmaz varlık sağlamak bu amaçla gerekli, tesisleri almak ve yapmak.
d) Vakfın işlerinin tedviri,
e) İzzetpaşa Camii inşaatı veya vakfın gayesinin gerçekleştirilmesi için yapılacak tesislerin yapım ve çalıştırılmasıyla ilgili her türlü araç ve gereçlerin piyasadan veya ithal suretiyle bedelli veya bedelsiz sağlamak için özel yahut resmi kurumlar nezdinde gerekli her türlü işlemleri yapmak veya bunlar için genel sekreter veya başka bir kişiye yetki vermek.
f) Vakfı üçüncü kişilere karşı adli, idari, yargı mercileri ile diğer resmi veya özel kuruluşlar nezdinde her kademede tam yetki ile veya resmi yetki ile temsil edecek kişiyi yada kişileri imzalarıyla vakfı ilzam edecek ve taahhüt altına sokacak kişiyi yada kişileri tespit ve tayin etmek ve bu kişilerin ücretini tespit etmek,
g) Gerekli gördüğünde vakıf genel kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak,
h) Genel sekreterin gerekçesi ile teklif edeceği personeli muvafık ise atamak ve verilecek ücreti tespit etmek.
i) Gerektiğinde genel sekreterin yetkilerini kaldırarak olağanüstü toplanarak genel kurula sunmak, danışma denetim kurullarıyla müştereken toplanarak karar vermek ve verilen kararları uygulamak.
j) Gerek bu senetle ve gerekse kanunun kendisine verdiği diğer görevleri yapmak.

Madde 11 - GENEL SEKRETER:

a) Genel sekreter her iki yılda bir yapılan vakıf genel kurulunun normal toplantısında gizli oyla seçilir, genel kurul isterse genel sekreteri hariçten de seçebilir.
b) Genel sekreterin vefatı veya herhangi bir sebeple görevden ayrılması halinde yönetim ve danışma kurulları en geç üç gün içinde müşterek bir toplantı yaparak kendi aralarında veya dışardan birisini tüm mevcutların salt çoğunluğu ile geçici sekreteri seçerler ve durum yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısına arz edilir.
c) Genel sekreterin görevini kötüye kullanması vakfın gayelerine uymayan halleri ile yönetim ve genel kurul kararlarına karşı bulunması, kanunen suç sayılacak suiistimal, irtikap, irtişa, hırsızlık ve sair gibi uygunsuz hareketlerinden birine tevessül etmesi veya adli idari ve kaza mercileri tarafından vazifeden men'i vukuunda yönetim, danışma ve denetim kurulları müştereken toplanarak görevine son verir ve keyfiyet gereği için genel kurula arz edilir.

Genel Sekreterin Sorumluluk Görev ve Yetkileri Şunlardır:

a) Genel kurul ve dolayısıyla yönetim kuruluna karşı sorumlu olup, vakfın yönetim kurulu direktiflerine göre yürütme organı sıfatıyla alınan kararları uygulamak,
b) Her sene yılbaşı itibariyle bilanço, her genel kurul toplantısına sunulmak üzere çalışma raporu hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak.
c) Vakfın amacına uygun çalışmaları sağlayacak her türlü tasarılar ile bütçe ve kadro hazırlıklarını yapmak ve denetçilerin görevlerini kolaylaştırmak için gerekli tedbirleri almak.
d) Vakfın ayni ve nakdi tüm varlığının korunmasını sağlamak.
e) Kurulan tesisleri ile vakıf arasında koordinasyonu sağlamak.
f) Vakıf işlerinin yürütülmesi için görevlere atanmak üzere gerekli personelin gerekçesi ile yönetim kuruluna teklif etmek,
g) Bu senetle kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
h) Genel sekreter kendi emrinde kefalete bağlı bir veznedar ve muhasip inha eder ve yönetim kurulunun tasvibine sunar.

Madde 12 - DENETÇİLER:

a) Denetçiler, vakıf genel kurulu tarafından üyeleri arasından iki yıl için ve üç kişi olarak seçilirler. Seçilenlerden sonra en çok oy alan üç kişi de yedek denetçi olur. Vakıf, vefat yada diğer sebeplerle denetçisiz kalırsa Genel Kurul Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır.
b) Denetçiler kararlarını çoğunlukla verirler
c) Yönetim kurulu, genel sekreter ve onun atayacağı personel, denetçilerin isteyeceği bütün bilgileri vermek, defter ve belgeleri göstermek ve teslim etmekle yükümlüdür.
d) Denetçilerin Sorumluluk Görev ve Yetkileri Şunlardır:
e) Vakfın genel kuruluna karşı sorumludur.
f) Belli olmayan zamanlarda en az ayda bir inceleme ve denetleme görevlerini yapmak ve lüzum gördükleri hususlar hakkında düzenleyecekleri ara raporlarını yönetim kuruluna vermek.
g) Her genel kurul toplantısına denetleme raporunu sunmak, çalışması hakkında gerekli raporu yönetim kuruluna sunmak,
h) Gerekli gördüklerinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.

Madde 13 - DİĞER İLLER TEMSİLCİLERİ:

g) Yedinci madde gereğince genel kurul vakfın gayelerinin gerçekleşebilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak üzere lüzum gördüğü il ve kasabalarda kendi tespit edeceği ve ismen belirleyeceği adette temsilci seçer.
h) Bu temsilciler en geç altı ayda bir toplanarak ortak konularda bir rapor hazırlarlar ve genel sekretere verirler. Masrafları vakıfça karşılanır. Genel sekreter bu raporları değerlendirir ve sonucu yönetim kuruluna sunar.
i) Temsilciler gerekli görürlerse danışma kuruluyla birlikte çalışabilirler.

Madde – 14 VAKFIN HESAPLARI:

a) Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır.
b) Vakfın muhasebesi Türk Ticaret kanunun tacirler için zorunlu kıldığı defterler ve bu konudaki teamüller göz önünde tutularak düzenlenir.
c) Genel Sekreter her yılın son ayı içinde gelecek yıla ait bütçe tasarılarını hazırlar ve yönetim kurulunun tasvibine sunar.
d) Genel sekreter, her takvim yılının sonunu izleyen en geç iki ay içinde vakfın bilançosunu düzenleyerek denetçilere ve yönetim kuruluna tevdi eder.
e) Elazığ Birinci Noterliğinden tasdikli 17.2.1975 gün ve 1293 sayılı ve ekli bulunan listede adları ve imzaları bulunanlar daimi üyelerdir.

Madde:15*- Vakıflar Kanunu 37. Maddesinde sıralanan yönetim idare masrafları ile vakıf gelirlerini arttıracak yatırımlara ayrılacak miktarlar dışında kalan vakıf gelirlerinin tümü vakıf amaçlarına sarf ve tahsis olunur.

*-29/11/1982 tarihli genel kurul, Elazığ Asliye 1.Hukuk mahkemesi 1982/184 D.iş.kararı hükmü gereğince vakıf senedi 15.maddeye ilave edilmiştir.

Geçici Madde 1-
Vakfın yönetim ve denetimini müntahap kurallar teşekkül edinceye kadar aşağıdaki kurallarda adları yazılı arkadaşların yürütmesini kabul etmekteyiz.
Vakfın ilk danışma kurulu Üyeleri: Hacı Ömer Bilginoğlu, Kerim Sunguroğlu, İbrahim Demirel, Adnan Orakçıoğlu, Sabit Koşa, Namık Çitçi ve Mustafa Ergücü'dür.

Vakfın ilk yönetim kurulu üyeleri: Mehmet Tokmak, Feyzi Selmanoğlu, Nüzhet Ağel, Abdullah Yüksel, Mustafa Yalnızgil, Nuri Demirel ve Turgut Okay'dır.

Geçici Madde 2- Genel Sekreteri, vakfın ilk yönetim kurulu üyelerinden kendi aralarından seçmesini kabul etmekteyiz.

Geçici Madde 3- Vakfın ilk denetçileri aşağıdaki kişilerdir:

Cavit Kılıççöte, Necdet Altınterim ve Yusuf Serdaroğlu'dur.

Tescil kararını veren mahkemenin adı ve karar tarih No. su: Elazığ 2. Asliye Hukuk Hakimliğinin 27/3/1975 günlü ve E. 1975/148, K. 226 sayılı kararı.

Vakfın gayesi: Dini yönden sosyal ve kültürel hizmetlerde bulunmak. Vakfedilen mal ve haklar: 50.000 liradır. 

Ocak 2019